Hệ thống báo cáo phần mềm khách sạn – resort STAR

Các biểu mẫu báo cáo trong phần mềm khách sạn STAR được phân nhóm theo nhóm người dùng hoặc tiêu chí quản lý.
Tùy thuộc vào quyền hạn, người dùng có thể được xem, không được phép 1 hay nhiều nhóm báo cáo ; 1 hay nhiều báo cáo trong nhóm.

Báo cáo quản lý : dành cho chủ đầu tư, ban giám đốc, quản lý (12 mẫu)

Báo cáo kinh doanh – lễ tân : dành cho bộ phận kinh doanh – lễ tân khách sạn (với hơn 40 mẫu báo cáo)

Báo cáo buồng phòng – kỹ thuật : dành cho bộ phận buồng phòng, kỹ thuật (14 mẫu)

Báo cáo giao dịch, kế toán : dành cho bộ phận kế toán, lễ tân,… (với hơn 40 mẫu báo cáo)
Báo cáo khác : bao gồm các mẫu báo cáo không được phân nhóm

Lưu ý : để phân quyền một hay nhiều báo cáo cho một hay nhiều người dùng cụ thể, người dùng (quản trị, quản lý) sẽ thực hiện thông qua chức năng “Quản lý và phân quyền NSD” trong nhóm chức năng “CẤU HÌNH HỆ THỐNG”

Liên kết :
Giải pháp tổng thể quản lý khách sạn – nhà hàng MEMO