Phân quyền người dùng trong phần mềm khách sạn STAR

Mỗi người dùng phần mềm khách sạn STAR ngoài việc có 1 tài khoản đăng nhập thì phải được phân quyền chi tiết cho chính tài khoản đăng nhập này.
Người dùng thuộc bộ phận quản trị, quản lý sau khi đăng nhập phần mềm sẽ nhấn nút “Quản lý và phân quyền NSD” để phân quyền chi tiết cho tài khoản.

Lưu ý : nếu người dùng không được phân quyền sử dụng chức năng này thì nút nhấn trên sẽ ở trạng thái bị mờ
Màn hình chức năng xuất hiện :


Nhấn nút “P.Q” tại dòng thông tin liên quan đến tài khoản cần được phân quyền. Màn hình chức năng tương ứng của tài khoản được chọn xuất hiện.
Trên màn hình này, người dùng có thể :
– Phân quyền chức năng tài khoản được phép / không được phép sử dụng bằng cách chọn mục “01. Phân quyền chức năng”, nhấn chọn vào các chức năng được phép sử dụng hoặc bỏ chọn vào các chức năng không được phép sử dụng. Nhấn nút “Cập nhật” để hoàn tất.


– Phân quyền báo cáo tài khoản được phép / không được phép sử dụng bằng cách chọn mục “02. Phân quyền báo cáo”, nhấn chọn vào các báo cáo được phép sử dụng hoặc bỏ chọn vào các báo cáo không được phép sử dụng. Nhấn nút “Cập nhật” để hoàn tất.


Lưu ý : người dùng có thể sử dụng tiện ích “Phân quyền tương tự” để phân quyền nhanh cho người dùng mới.

Liên kết :
Giải pháp tổng thể quản lý khách sạn – nhà hàng MEMO